travel

เมืองไทย เป็นอีกประเทศที่มีความสมบูรณ์ทั้งแหล่งท่องเที่ยวและอาหารการกิน

ต้นทุนทางธรรมชาติที่มีทั้ง ป่า เขา และน้ำ

ทำให่ประเทศไทยได้เปรียบทางต้นทุน

ไม่จำเป็นต้องแสวงหา

เรามีแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงานและสมบูรณ์

 มาเที่ยวเมื่องไทยกันเถอะ เพราะเมืองไทย

“เมืองไทยไม่ไปไม่รู้”

Advertisements